Höftledsdysplasi

HD eller Höftledsdysplasi är en relativt vanlig skelettrubbning som förekommer inom många raser.

Svenska kennel Klubbens Avelskommitté beslutade på sitt möte 2017-07-14 att bifalla SBCs ansökan om att flytta vår ras från SKKs hälsoprogram avseende HD från Nivå 2 till Nivå 3. Ändringen innebär att för att kunna registrera valpar så måste föräldradjuren vara HD röntgade med känd officiell status. Ändringen trädde ikraft omgående.

Från SKK/AK nr 3-2017
”Bearded collie Det förelåg en ansökan från specialklubben för bearded collie om förändring av nuvarande hälsoprogram avseende HD, från nivå 3 till nivå 2 samt önskemål om index för HD. Klubben vill underlätta användandet av utländska avelsdjur och kan påvisa en relativt konstant HD-frekvens. Man tycker sig också kunna nå ut till medlemmarna med information och avelsrekommendationer på ett bra sätt genom webbplats och klubbens publikationer och vill fokusera på rasens övriga sjukdomsproblematik.  SKK/AK har beslutat att införa index för HD för bearded collie. Kommittén beslutade även att ändra hälsoprogrammet avseende HD från nivå 3 till nivå 2 vilket innebär registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus. Förändringen träder i kraft omedelbart.” 

Fr.o.m. 2018-01-01 används HD Index för våran ras.
”Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD/ED, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga avseende dessa egenskaper. Rekommendationen är att preliminärt kullindex vid parning uppgår till minst 100. Index för HD och ED skattas rutinmässigt varje vecka och värdena publiceras i Avelsdata.”

Mer om Index kan du läsa på https://www.skk.se/uppfodning/halsa/halsoprogram/index-for-hd-och-ed/

Information om HD Index. https://www.skk.se/uppfodning/halsa/halsoprogram/index-for-hd-och-ed/  

SKK Hunddata: https://hundar.skk.se/hunddata/index.aspx    

SKK Avelsdata https://hundar.skk.se/Avelsdata/Initial.aspx

Avel och uppfödning https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/kontroll-av-leder/ 

En serie i tre delar publicerades i Hundsport Special under 2016, här kan du läsa den.