AVELSARBETE OCH AVELSRÅDET

Avelsarbete
God kunskap om bearded collie är A och O i avelsarbetet. Populationsstorlek, avelsstruktur, avelstraditioner, hälsostatus, mentalitet och exteriör är viktiga delar i ett ansvarsfullt avelsarbete. Ju mer man sätter sig in i sin ras och ju mer man vet om sin hunds familj och de enskilda avelsdjuren, desto större chans har man att göra ett bra avelsval. Strävan att inför varje parning ha tillgång till största möjliga mängd information är lika viktigt för hanhundsägaren som för tikägaren.
På SKK Avelsdata hittar man registreringsstatistik, djur använda i avel, inavelstrend, avelsstruktur barnbarn, hälsa, BPH och MH samt listor med mycket nyttig information.
På Avelsdata kan man också få information om enskilda individer och tilltänkta avelsdjur. Det går att göra ”provparningar” mellan två hundar, för att till exempel kontrollera inavelsgraden mellan dem. Man får då upp en skattad inavelsgrad beräknad över fem generationer för avkomman och kan till exempel jämföra den med inavelsökningen för rasen i sin helhet.

Nytt från 2018 är att det införts HD-index på vår ras. Vid t ex provparning kan man se både föräldrarnas HD-resultat och deras index samt index på den planerade kullen.

Fler svar hittar man i RAS, den rasspecifika avelsstrategin. RAS-dokumentet innehåller mål och strategier för uppfödarna. Det är utformat efter den situation bearded collie befinner sig i och utifrån de behov man kunnat identifiera. En bra start kan vara att läsa RAS och fundera över hur man skulle kunna avla för att bidra till att nå målen. Revideringen av RAS som gjordes  2018. För att kartlägga och följa upp RAS görs en uppföljning varje år till årsmötet.

”Lathunden” är ett program för att ta fram statistik för en viss ras från Svenska Kennelklubbens hund- och avelsdata.
Lathunden togs ursprungligen fram av genetikern Per-Erik Sundgren som ett hjälpmedel till svenska uppfödare för att på ett effektivare sätt kunna göra avelsutvärderingar.

En bra bok för den som vill lära sig mer är “Hundavel i teori och praktik.” Boken innehåller kapitel om grundläggande genetik, nedärvning, DNA-tester och skattning av avelsvärden, men ger också praktiska råd kring arbetet för bättre hälsa och funktion hos våra hundar.
Oavsett om du står inför att ta din första valpkull eller har fött upp hundar under många år erbjuder boken intressant läsning och bidrar till att ge dig som uppfödare goda möjligheter till ett lyckat avelsresultat, många år framöver. Boken finns att beställa hos SKK.

På SKK:s hemsida under länken www.skk.se/sv/uppfodning finns mycket nyttig information.

Avelsrådet
SBC:s avelsråd arbetar för rasen. Avelsrådet kan bistå uppfödare med råd och vara ett ”bollplank” i avelsfrågor. Funktionärerna i avelsrådet har lång och gedigen erfarenhet av rasen. Avelsrådet har tystnadsplikt och all rådgivning sker i enlighet med SKK:s upprättade riktlinjer och grundregler.
Avelsrådet ska arbeta med RAS för att hålla det uppdaterat och aktuellt. SBCs avelsråd består av sektionsansvarig Charlott Sandberg. Förutom Charlott ingår Charlotte Laning Vrethammar, Jenny Öhqvist och Anna Leppåjoki. Deras kontaktuppgifter finns under fliken Funktionärer.