SBC:s behandling av personuppgifter, GDPR

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).
På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Villkor för medlemskap, registrering (till exempel valpkull, ägare), förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter (tävlingar, utställningar med flera) i Specialklubben för Bearded Collie, SBC.
Som medlem, uppfödare, deltagare, förtroendevald med mera i SBC och vid deltagande på SBC:s aktiviteter (utbildningar, kurser, utställningar och tävlingar med mera) godkänner du att SBC sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att SBC ska kunna verka i enlighet med SBC:s syfte och mål, vilka framgår av SBC:s stadgar.
Vid anmälan till olika aktiviteter, vid registrering av valpkull med mera kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av SBC:s information kring lagring av personuppgifter.
Enligt dataskyddsförordningen behöver SBC informera dig som medlem/deltagare/ägare/förtroendevald etcetera om att vi lagrar dina personuppgifter.

Information om SBC:s rutiner kring lagring av personuppgifter vid medlemskap, registreringar, förtroendeuppdrag, aktiviteter och tävlingar

 • Varför/i vilket syfte lagrar vi personuppgifter
  SBC lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SBC lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SBC:s berättigade intresse som rättslig grund.
  I samband med SBC:s aktiviteter, till exempel kurser, tävlingar, föreläsningar och så vidare, registreras vilka som varit närvarande. I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via olika typer av anmälningsformulär.
  Insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Vi lagrar även personuppgifter i vårt medlemsregister.
  Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SBC-organisationen såsom utskick, kontakt inom organisationen.
  Vi använder informationen som lagras om vi behöver komma i kontakt med medlem/deltagare/förtroendevald i olika sammanhang.
  Uppgifterna används även av organisationen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande,
  forskning, medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i organisationens intresse.
  Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från SBC. Kontakta vår medlemsansvarig om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring
  Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll och i verksamhetsberättelsen från årsmöten.
 • När lagrar vi personuppgifter
  SBC lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, när ett resultat för din hund skickas in.
  När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna.
 • Vilka personuppgifter lagrar vi
  De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter som tävlingar och kurser. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar.
  De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar.
  SBC hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig tidigare.
  De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer.
  Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister.
  Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet.
  Vi gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser.
 • På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen
  Vi lagrar personuppgifter på våra servrar, i molntjänster och i arkiv (fysisk pappersdokumentation).
  De lagrade uppgifterna nås av behörig personal, styrelsemedlemmar, funktionärer med flera.
  Varje register har sin särskilda behörighetsnivå.
  Vi lagrar även personuppgifter på SBC:s webbplats.
 • Hur länge lagrar vi personuppgifter
  SBC lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SBC:s
  register. Lagringstiden varierar. Vissa poster raderas aldrig, såsom uppfödarinformation med flera. En person utan andra kopplingar än tidigare medlemskap raderas senast tre år efter att medlemskapet upphörde.
  Personuppgifter i styrelseprotokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid av historiska skäl.
  Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften.
  Bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk.

Undantag från GDPR för yttrande- och informationsfrihet
Dataskyddsförordningen gäller inte då personuppgifter behandlas i samband med utövande av yttrande- eller informationsfrihet. Enligt förordningen ska undantag för yttrande- och informationsfrihet göras i nationell rätt. I Sverige innebär det bland annat att sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen undantas om tillämpningen av förordningen skulle komma i konflikt med grundlagarna.
Därutöver ska även behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande undantas från de flesta av bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Undantag vid utgivningsbevis
Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. I yttrandefrihetsgrundlagen regleras både sådana utgivningsbevis som gäller automatiskt för massmedieföretag och sådana som gäller efter ansökan, så kallat frivilligt utgivningsbevis.
Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.
SBC innehar ett utgivningsbevis.

Revidering av denna text
Vid olika förändringar som rör och påverkar SBC och SBC:s verksamhet kan denna text behövas revideras. SBC:s verksamhet påverkas till exempel av lagar, stadgar, regler och beslut.
När förändringar sker som medför att SBC behöver anpassa SBC:s hantering och rutiner kring lagring av personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering.
Om revidering av denna text behöver göras meddelas detta i anknytning till texten.

Kontakt med SBC
Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SBC:s medlemsansvarig.
Där kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas.
Du har alltid rätt att stoppa SBC:s lagring och behandling av dina personuppgifter såvida SBC:s intressen inte väger tyngre än din önskan om radering.
Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan.
Du har enligt dataskyddsförordningen även rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SBC har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:
Specialklubben för Bearded Collie
c/o Gunn Hellbom
Vårgårdsvägen 18
589 41 Linköpingen
kassor@sbc-beardedcollie.com

Tycker du att SBC hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.
Personuppgifterna,  undantaget personnummer, kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SBC.
Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår gdpransvarig, tel 0300-198 90 eller gdpr@sbc-beardedcollie.com.

Reviderad: 2018-05-25

Följ och tagga oss i sociala medier
Klubbens officiella adress

Sekreterare
Specialklubben för bearded collie
c/o Sara Andersson
Färjtorpsvägen 10
433 33 Öjebyn
Tel: 0709-46 68 62

sekreterare@sbc-beardedcollie.com

MEDLEMSKAP OCH INBETALNINGAR

Kassör
Specialklubben för bearded collie
c/o Margareta Toftevall
Östra Långgatan 10
434 41 Kungsbacka
Tel. 0732-603845

kassor@sbc-beardedcollie.com

bankuppgifter

Bankgiro: 5221-6488
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE1380000810596935329521

Swish: 123 405 82 51