SBC:s avels- och uppfödarsektion informerar:

Planerar du att para din tik eller använda din hanhund i avel? Att föda upp hundar innebär ett ansvar. Inom SKK-organisationen ska avel bedrivas på ett sådant sätt att det befrämjar avkommans hälsa och välbefinnande. Det innebär att varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs Avelspolicy samt med rasens standard, provbestämmelser, Registreringsbestämmelser samt rasspecifika avelsstrategi, RAS.

Till uppfödaren före parning
Redan när du planerar en parning bör du ta reda på vilka krav registreringsbestämmelserna ställer på avelsdjur av just din ras. De raser som ingår i centrala hälsoprogram måste ha officiella resultat före parning. Det gäller både tik och hane. Du kan kontrollera undersökningsresultaten på SKK hunddata. Det går också att ringa SKK för information. Registreringsbestämmelserna i sin helhet finner du på www.skk.se Du bör också läsa den rasspecifika avelsstrategin som finns på rasklubbens hemsida, den ger dig en god bild av vad som är viktigt att tänka på i avelsarbetet. SKK Avelsdata är en internettjänst för bland annat uppfödare och hanhundsägare där det finns utförlig information om respektive hundras på både individ – och populationsnivå.

Kom-ihåg-för tikägare
En tik ska ha fyllt 18 månader för att få användas i avel samt tidigast vid andra löpet (Jordbruksverkets föreskrifter L102) (En bearded collie anses inte mogen att användas i avel före 2 års ålder, RAS). I SKKs grundregler står dessutom att rasspecifika hänsyn bör tas. Tiken ska ha nått en vuxen individs fysiska mognad och beteende innan hon tas i avel. En tik får ha högst 5 valpkullar (oavsett antal valpar i kullen) Om en tik får 2 kullar inom 12 månader, måste hon vila minst 12 månader innan nästa kull föds.

För tik som fyllt 7 år gäller.
Tiken ska veterinärbesiktigas före parning. Det ska framgå av intyget att besiktigningen gjorts inför parning och att tiken är i sådan kondition att hon utan risk för sin hälsa kan få en valpkull. Besiktningsintyget får inte vara äldre än en månad vid parningen eftersom hälsan snabbt kan ändras på en äldre hund. Besiktningsintyget ska bifogas till registreringsansökan. En tik får inte ha sin första kull efter det att hon fyllt 7 år. En tik får heller inte paras vid för hög ålder, här ska rasspecifika hänsyn tas, men oavsett ras får en tik inte paras efter det att hon fyllt 10 år. Observera att en tik över 7 år alltid ska vila minst 12 månader mellan sina kullar.

Kom-ihåg för hanhundsägare
Som hanhundsägare har du samma ansvar som tikägaren för att registreringsbestämmelsernas krav uppfylls. Obligatoriska undersökningar/prov/mentalbeskrivningar skall vara genomförda och resultatet officiellt före parning. Även om Jordbruksverket inte slagit fast någon nedre ålder för när en hane får användas i avel, hänvisar vi till SKKs grundregler som säger att hanhunden ska ha nått en vuxen individs fysiska mognad och beteende innan han går i avel.

Försäljning och överlåtelse av valpar
Vid försäljning/överlåtelse av en valp ska SKKs avtal användas. De aktuella avtalen är Köpeavtal, Fodervärdsavtal alt Köpeavtal med bibehållen avelsrätt. Vid leverans ska valparna vara veterinärbesiktigade, ID-märkta och registrerade i SKK. Veterinärbesiktningen får inte vara mer än 7 dagar gammal. Registreringsbeviset ska lämnas i samband med leverans av valpen. Valparna får levereras vid tidigast 8 veckors ålder

Följ och tagga oss i sociala medier
Klubbens officiella adress

Sekreterare
Specialklubben för bearded collie
c/o Sara Andersson
Färjtorpsvägen 10
433 33 Öjebyn
Tel: 0709-46 68 62

sekreterare@sbc-beardedcollie.com

MEDLEMSKAP OCH INBETALNINGAR

Kassör
Specialklubben för bearded collie
c/o Margareta Toftevall
Östra Långgatan 10
434 41 Kungsbacka
Tel. 0732-603845

kassor@sbc-beardedcollie.com

bankuppgifter

Bankgiro: 5221-6488
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE1380000810596935329521

Swish: 123 405 82 51